LOKOSTRELSKI KLUB

         TURJAK

Turjak, dne 16.03.2014.

Zapisnik

Občnega zbora LK Turjak, ki je bil 15.03.2014 v Domu krajanov na Turjaku.

 

Dnevni red:

  1. 1.Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov.
  2. 2.Poročila predsednika, NO in Blagajnika (razprava in sprejem).
  3. 3.Program dela za leto 2014 (razprava in sprejem)
  4. 4.Razno.

Prisotni po listi prisotnosti (priloga zapisnika).

Ad.1.

Občni zbor je odprl predsednik kluba. Po predlogu so bili izvoljeni v delovno predsedstvo Blaž Koritnik, Jože Klun in Maks Koren. Za overovatelje zapisnika so izvoljeni Fras Jasmina in Možina Bogdan. Zapisničarka pa Klavdija Možina.

Potrjen je predlagan dnevni red.

AD.2.

Pisno poročilo je dopolnil s krajšim povzetkom predsednik kluba s poudarki na rezultatih in udeležbah na tekmovanjih. Poudaril je vse težjo ekonomsko situacijo in zanimanje mladih za lokostrelski sport ravno zaradi materialne zahtevnosti za nabavo opreme in stroški prevozov in tekmovanj.

Finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora so podana ločeno ( v prilogi zapisnika)

Po razpravi je občni zbor v celoti sprejel vsa poročila.

Ad3.

Plan dela za leto 2014 je bil podan v pisni obliki. V razpravi so podani predlogi:

-          predlaga se zbirno mesto za skupno vadbo: grad (valeta) ob torkih ob 17 uri in

vadišče pri bajerju ob četrtkih ob 17 uri.

-          vadišče v Vidmu se ukine in oprema prestavi na grad (valeta).

-          Začetni lokostrelski tečaji se izvajajo pomladi in jeseni odvisno od interesentov.

-          Pripravi se v dogovoru z Zavodom Trubarjevi kraji udeležba na (Grajskih dnevih 22.6.2014) in morebiti s talno postavitvijo na Trubarjevini na Rašici v kolikor bo dovolj zanimanja in pripravljenosti sodelovanja.

-          V kolikor ne bo zanimanja za obnovitev »velikega kroga«, se le-ta ukine oprema pa ponudi članom za lastno rabo.

-          Sodelovanje na promocijah »Krpanov kros« in »Gradež« se zadrži.

-          Na tečaj za vaditelje se prijavi dva člana ( predlog: Koritnik, Klun)

-          Potrdijo se zadolžitve za izvedbo tekem: AH 25.5.2014 Blaž Koritnik, 3-D 23.8.2014 Fras Kristijan, Božična tekma 26.12.2014 Jože Miklič.

S temi dopolnitvami je plan za leto 2014 sprejet.

Priloge:

-          lista prisotnih

-          zapisnik NO

-          zapisnik inventurne komisije

-          finančno poročilo

Ad.4.

Pod razno ni bilo novih predlogov.

Zbor je zaključil delo ob 20.uri.

Zapisničarka:

Klavdija Možina

Overovatelja:                                                                      Predsednik delovnega predsedstva:

                                                                                                   Blaž Koritnik                          

Bogdan Možina

Jasmina Fras

© Lokostrelski klub Turjak.