LOKOSTRELSKI KLUB      

        TURJAK

Turjak 17, 1311 TURJAK

 

Zapisnik

Seje IO LK Turjak, ki je bila v ponedeljek 01.07.2014 ob 19 uri v Domu krajanov na Turjaku.

 

Dnevni red:

  1. 1.Pregled izvajanja zadolžitev in uresničitev nalog.
  2. 2.Tekoče zadeve.
  3. 3.Kadrovske dopolnitve v IO.
  4. 4.Razno.

 

Prisotni: člani IO: Kovačič, Goršič E., Miklič

               Predsednik NO Ahac Stanislav

               Ostali prisotni: Fras Kristijan in Koritnik Blaž.

 

Ad.1.

IO je pregledal pretekle aktivnosti: izvedba tekme v AH 25.05.2014, udeležbo na turjaških dnevih z dnevom lokostrelstva 22.06.2014 na gradu Turjak, nabavi tarč in drugo. Nabaljene so nove športne majice za napisi sponzorjev in občine. Članarino je plačalo 42 članov. Naloge in prireditve so zadovoljivo izvedene zato je IO sprejel sklep:

 

Sprejme se poročila o izvajanju planskih nalog in aktivnosti. Blagajnik opozori neplačnike za takojšnje plačilo članarin.

 

Ad.2.

IO je analiziral pripravo na 3-D tekmo, ki bo 23.08.2014, stanje tarč-živali, potrebno nabavo

materiala za popravila, nujnost obnovitve 3-D vežbališča s kvalitetnejšimi tarčami, povečanje zanimanja za udeležbo na tekmah in drugo.

Po razpravi je sprejel naslednje zadolžitve oz. sklepe:

  • Dokonča se nabava živali z nabavo enega kosa divjega mačka zaradi obveznosti postavitve dveh enakih tarč. V druge nabave se več na gre.
  • Zagotovi se nabava kemikalij za popravila poškodovanih živali in pristopi k popravilom (zadolžena Fras in Miklič).
  • Pregleda se stanje tarč. Odbere potrebno količino za tekmo, odbere višek, ki se ga dopolni s popravili in postavi primerna trasa za vežbo 3-D tudi za sestavljene loke.              

Zadolženi: Goršič E., Miklič, Fras.

  • Za izvedbo tekme 23.08.2014 je ponovno potrdil za vodjo tekmovanja Fras Kristijana in direktorja tekme Koritnik Blaža in lokacijo izvedbe »pri bajerju«. Ostalo se predsednik in vodja tekmovanja dogovarjata z Murnovimi. Ostaja rezervna varianta Rozika.
  • Za vspodbudo udeležb na tekmovanjih se plačajo pristopnine na tekme za državna prvenstva za vse discipline. En član IO je glasoval proti sklepu.

 

Ad.3.

Z junijem je odstopil zaradi preselitve na Gorenjsko član IO in blagajnik Marko Mihalič. Začasno je predal posle (zapisnik) predsedniku kluba. IO je oblikoval predloge začasnih rešitev do prvega občnega zbora in to: zadolžitve blagajnika sprejme Blaž Koritnik, posle tajnika pa Klavdija Možina. Načelne pristanke so predlagani že podali. IO bo te kadrovske rešitve sprejel na naslednji seji.

 

Ad.4.

Pod razno je tekel le delovni dogovor za uresničitev zadolžitev.

 

                                                                                                                  Predsednik LK Turjak

                                                                                                                     Božo Kovačič

© Lokostrelski klub Turjak.