LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zapisnik seje izvršilnega odbora LK Turjak, ki je bila 02.02.2015 z začetkom ob 18. uri v prostorih Doma krajanov na Turjaku.

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. 1.Pregled sklepov in sprejem zapisnika zadnjega IO.
 2. 2.Priprave na občni zbor.
 3. 3.Razno.

Navzoči: Božo Kovačič, Edvard Goršič, Jože Miklič, Ahac Stanislav(NO).

Opravičil : Marko Mihalič.

Ad.1. Poročilo in pregled uresničitve sklepov je podal predsednik. Po razpravi je IO sprejel zapisnik in poročilo o izvajanju sklepov.

Ad.2

Po pregledu statuta oz. določil, ki se nanašajo sklic občnega zbora je IO sprejel:

 • Občni zbor se skliče za petek 20.02.2015 z začetkom ob 18,00 uri v prostorih Doma krajanov na Turjaku.
 • Dnevni red občnega zbora:
 • 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev organov zbora.
 • 2. Poročila ( predsednika, gospodarja, blagajnika, nadzornega odbora) in razprava po poročilih in sprejem sklepov,
 • 3. Predlog programa dela za leto2015, razprava in sprejem. 4.Razno.
 • V organe zbora se predlagajo: delovni predsednik Blaž Koritnik, zapisničarka Klavdija Možina, overovatelje se določi na zboru samem.
 • Sprejme se gradiva: Poročilo o delu v letu 2014 in program dela v letu 2015. Gradiva se sklicem občnega zbora objavijo na spletni strani kluba.
 • Predsednik s posebnim pismom pozove člane na občni zbor in jih animira za večje aktivnosti v klubu.
 • Članom se pošljejo položnice za plačilo članarine.
 • Članarina ostane nespremenjena 30,00 in 10,00 EUR.
 • Manjšo članarino plačajo vse mlajše kategorije do vključno mladincev (20 let) in člani kluba, ki ne želijo tekmovati t.i. netekmovalci.
 • Člani IO bodo sodelovali v razpravah na zboru.

Ad.3. Po razno je tekla razprava o pripravi prostora za občni zbor, izvajanju tekmovanj itd. IO ni sprejemal nobenih sklepov.

                                                                                                             Predsednik LK Turjak:

                                                                                                                 Božo Kovačič

© Lokostrelski klub Turjak.