Na podlagi 8. in 9 člena Zakona o društvih, Uradni list Republike Slovcnije št 60/95 je
ustanovni zbor kluba dne 17.10.2000 sprejel sklep o ustanovitvi Lokostrelskega kluba Turjak
in sprejel naslednji
STATUT
LOKOSTRELSKEGA KLUBA TURJAK
SPLOŠNE DOLOČBE
1.Člen
LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK, v nadaljevanju LKT, je prostovoljno, samostojno,
nepridobilno združenje fizičnih oseb, ki se želijo ukvarjati s športom. Športniki in ljubitelji
športa so člani društva in s svojo dejavnostjo organizirajo, učijo in vodijo mlade na športnem
področju. Skrbijo za športne objekte, katerih so lastniki ali jih imajo v upravljanju.
2. Člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava, ime in sedež kluba je LOKOSTRELSKI KLUB
TURJAK, Turjak 17, 1311 Turjak
3 Člen
Klub ima svoj znak in pečat. Znak je lik tura na ščitu, pečat je okrogle oblike, v sredini ima
znak kluba, ob robu pa je izpisano ime k1uba
4. Člen
LKT se lahko vključuje v občinsko športno zvezo in republiške panožne zveze,v katerih
nastopajo njeni člani. Klub sodeluje z občino. osnovno šolo in drugimi društvi
5. Člen
Delovanje kluba in njegovih organov je javno.
Svoje člane klub obvešča:
s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba,
preko občinskega glasila
preko oglasne table kluba.

 

Širšo javnost obvešča klub o svojern delu tako, da so seje kluba javne in da s plakati obvešča
člane o sejah občnega zbora, ki mora.biti najmanj enkrat letno. Za zagotovitev javnosti dela in
dajanje točnih informacij je o delu kluba odgovoren predsednik kluba. Predsednik kluba je
zakoniti zastopnik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik kluba.

  

NAMEN IN CILJI KLUBA
6. Člen
Namen in cilju kluba so:
▪ skrbeti za množičnost in popularizacijo lokostrelskega športa,
▪ sprejemati razvojno politiko športnih sekcij (panog),
▪ uskladiti programske aktivnosti posameznih sekcij in članov kluba,
▪ omogočiti dvig kvalitete kakovostno močnejših igralcev,
▪ vključevati športnike iz vse občine in izven,
▪ tekmovati v panožnih zvezah.

 

7.Člen
Naloge kluba so:
▪ prirejanje lokostrelskih tekmovanj ter sodelovanje članov na tekmovanjih in prireditvah,
▪ skrb za dvig strokovnega znanja svojih sodelavcev in članov,
▪ prirejanje viteških delavnic in viteških iger,
▪ obnavljanje in ohranjanje srednjeveških običajev,
▪ izvajanje programa, za katerega so prejeli finance iz javnih financ,
▪ opravljanje ostalih nalog pomembnih za nemoteno delovanje sekcij in kluba, 
▪ sodelovanje in povezovanje s sorodnimi društvi enake in podobobne dejavnosti,
▪ spodbujati zanimanje posameznikov in širše javnosti za lokostrelsko dejavnost
8. Člen
ČLANSTVO
Član kluba lahko postane vsak, ki se s športom ukvarja kot strokovnjak, športnik ali ljubitelj
športa ter izrazi željo postati član kluba in v ta namen poda pristopno izjavo. O sprejemu tujega
državljana v klub odloča izvršni odbor. Za mladoletnika do 15. leta starosti podpiše pristopno
izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa tudi v organih kluba.
Članstvo v klubu je prostovoljno. Člani kluba so osebe, ki redno plačujejo članarino in aktivno
sodelujejo pri izpolnjevanju nalog v klubu.
9.Člen
Člani kluba so redni in častni. Klub lahko podeli naziv častnega člana kluba članu, ki finančno
ali moralno veliko prispeva za razvoj kluba. Naziv častnega člana se podeli na občnem zboru
kluba.
10.Člen
Pravice članov so:
▪ da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
▪ da sodelujejo pri delu v klubu in soodločanju v organih kluba,
▪ da dajejo predloge ter sugestije organom kluba pri delu in uresničevanju nalog,
▪ da glede na športne dosežke v klubu sodelujejo na tekmovanjih in ostalih prireditvah,
▪ da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu in dosežene rezultate,
▪ da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba, ter njegovim finančno materialnim

  poslovanjem

 

 

11.Člen
Dolžnosti članov kluba so:
▪ da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba,
▪ da volijo in so izvoljeni v organe kluba
▪ da sodelujejo pri delu organov kluba
▪ da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor
▪ da skrbijo za objekte kluba in ostala sredstva, s katerimi klub razpolaga
▪ da širijo športno dejavnost in prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane kluba,
▪ da varujejo ugled kluba

 

 

12. Člen
Članstvo v klubu preneha:
▪ s prostovoljnim izstopom,
▪ s črtanjem,
▪ z izključitvijo,
• s smrtjo,
▪ s prenehanjem delovanja kluba.

 

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana
črta iz članstva izvršni odbor, če ne poravna članarine dve leti zapored s tem, da je predhodno
o postopku obveščen.
Članstvo preneha tudi vsem članom, ki tekmovalno zastopajo klub, ko dobijo izpisnico o
prenehanju registracije za tekmovalno ekipo.
Do kluba morajo poravnati vse obveznosti, ki so naštete v pogodbi s tekmovalcem.
Član kluba se lahko izključi, če huje krši statut in druge akte ter sklepe organov kluba, če dela
proti koristim kluba ali, če s svojirn obnašanjem škoduje ugledu kluba.
13. Člen
Organi kluba:
predsednik
občni zbor
izvršni odbor
nadzorni odbor
disciplinska kornisija
14. Člen
Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavijajo vsi člani kluba. Občni zbor je lahko reden
ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče
po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora all na zahtevo 1/3 članov kluba.
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic
Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ha skliče predlagatelj
ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi
za katero je bil sklican. Sklic rednga ali izrednega obnega zbora mora biti objavljen s
predlogom dnevnega reda na oglasnih deskah najmanj pet dni pred dnevom sklica

 

15. Člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov Način glasovanja določi občni
zbor
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov kluba. Če ob napovedanern
času občni zbor ni sklepčen kljub ternu, da so člani obvešeni, se občni zbor preloži za pol ure
Po poteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najrnanj 10 članov
Glasovanje na občnem zboru je načeloma javno. Volitve predsednika in organov kluba so
načeloma tajne. Redni ali izredni občni zbor lahko razreši katerikoli organ kluba pred pretekom
mandata, če ta ne dela v skladu s statutorn in sprejetimi sklepi na občnem zboru. Ko se glasuje
o razrešnici organov kluba o tem ne glasujejo člani dotičnega organa.
16. Člen
Občni zbor otvori predsednik kluba in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva, dveh
overovateljev in zapisnikarja.
17. Člen
Občni zbor voli:
▪ delovne organe obnega zbora,
▪ predsednika kluba, ki je istočasno tudi predsednik izvršnega odbora, podpredsedrnka,
▪ izvršni odbor, .
▪ nadzorni odbor.
▪ disciplinsko komisijo.
Mandat predsednika in organov društva traja štiri leta, z rnožnostjo ponovitve.

 

18. Člen
Redni občni zbor kluba sklepa o:
▪ dnevnem redu občnega zbora,
▪ delu in poročilih organov kluba,
▪ delovnem in finančnem poslovanju za preteklo leto.
▪ planu dela in finančnem načrtu za prihodnje leto.
▪ sprejerna in spreminja statut in druge akte kluba,
▪ določa višino letne članarine,
▪ odloča o združevanju z drugimi klubi in društvi in včlanitvijo v zvezo društev,
▪ odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
▪ sklepa o prenehanju delovanja kluba,
▪ odloča o tekmovanjih članov oziroma sekcij v katerem rangu tekmovanja,
▪ imenuje častne člane kluba,
▪ odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora in disciplinske komisije kluba.

 

Sklepi na občnem zboru morajo biti jasni in prebrani na občnem zboru in kot taki
zapisani v zapisniku.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovatclja. Sklepi, ki so bili sprejeti na občnem zboru, stopijo v veljavo takoj po podpisanem
zapisniku.
19. Člen
lzvršni odbor kluba (v nadaljevanju IO) šteje 3-5 članov: Predsednik kluba je po funkciji tudi
predsednik I0 in zastopnik kluba.
IO je organ občnega zbora in opravlja zadeve ki mu jih naloži občni zbor.
IO opravlja oranizacijske, upravne strokovne in tehnične zadeve
V novi IO se izvoli najmanj dva nova člana.
Tajnik klub aje lahko član IO.

  

20. Člen
IO imenuje:
▪ tajnika kluba
▪ blagajnika kluba,
▪ gospodarja kluba.
▪ selektorja ekip, ki predstavljajo klub,
▪ komisije po potrebi.

  

Mandat ne more biti daljši kot je mandat IO.
IO lahko naštete imenuje izmed izvoljenih članov IO, lahko pa so imenovani drugi lani kluba,
toda na sestankih IO nimajo pravice glasovanja.
Izvršni odbor kluba je za svoje delo odgovoren občnemu zboru kluba.
21. Člen
IO v okviru svojega delovnega podroja opravija naslednje zadeve:
. sklicuje občni zbor in pripravija delovno gradivo in dnevni red zbora,
. odloča o ustanovitvi in o prenehanju delovanja posameznih sekcij kluba,
. pripravija poroi1a o svojem delu in delu ostalih sekcij,
. pripravlja predlog sklepov in aktov,
. uresničuje sklepe obnega zbora,
. ustanavlja stalne in zaasna delovna telesa,
. pripravlja pogodbe o funkcijah v klubu in občasnih nagradah zaslužnim članom,
. skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
. pripravi predlog finančnega plana in zaključni račun kluba,
. upravlja s premoženjem kluba,
. vodi posle glede plačevanja članarine, tečajnine, vodi evidenco članov,

 

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik kluba. .
IO je sklepčen, čc je prisotnih več kot polovica lanov. Veljavne sklepe sprejema z večino
glasov prisotnih.
22. Člen
IO lahko za izvajanje posamcznih nalog imenuje komisije, sklene delovne pogodbe z zunanjimi
strokovnirni delavci, zaposli posameznike za opravljanje strokovnih nalog.
Vsi zunanji sodelavci so odgovorni IO.
23. Člen
Klub ima lahko sekcije, ki pokrivajo posamezne interese. Sekcije ustanovi IO na pobudo
članov kluba. Sekcije niso pravne osebe. Za svoje delo so odgovorne IO in morajo delati po
navodilih IO in statutu kluba.
24. Člen
Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor spremlja delo IO, predsednika in drugih organov kluba, skrbi, da delujejo v
skladu s statutom in zakonom o društvih ter opravlja nadzor nad finančnirn poslovanjem kluba.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča o svojem delu na občnern zboru kluba, kateremu je tudi
odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Prvi sestanek skliče predsednik IO, ki vodi sestanek NO do izvolitve predsednika
NO.
Mandatna doba NO je štiri leta.
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejema z večino
prisotnlh članov.
25. Člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani in dva
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih
zahtev članov ali organov kluba.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom. Veljavno sklepa, če so na seji prisotni trije člani. Sklepe sprejemajo z večino
prisotnih.
26. Člen
Disciplinske kršitve, ki jib obravnava disciplinska komisija so naslednje:
. kršitve določb statuta,
. nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
. ne izvrševanje sklepov organov kluba,
. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

 

27. Člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskem pravilnikom izreče
disciplinska komisija so:
▪ opomin,
▪ javni opornin,
▪ izk1jučitev.
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot
drugostopenjski organ.
28. Člen
Predsednik kluba
Predsednik zastopa klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami s katerimi klub
sodeluje. V odsotnosti predsednika, zastopa klub podpredsednik. Predsednik kluba je
odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutorn in pravnim redom Republike Slovenije. Za
svoje delo je odgovoren IO in občnemu zboru.
Tajnik kluba
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
kluba skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli IO. Za svoje delo je odgovoren IO.
29. Člen
Finančno in materialno poslovanje kluba
Dohodki kluba so:
▪ članarina,
▪ darila in volila.
▪ dohodek o dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,
▪ prispevki sponzorjev in donatorjev.
▪ javna sredstva,
▪ drugi viri.

  

30. Člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnirni finančnimi plani, ki jih
sprejme občni zbor v mejah finančnega načrta.
31. Člen
Premoženje kluba sestavljajo premičnine in nepremičnine, ki so vpisane v inventurno knjigo in
so nerazdelna lastnina kluba.
32. Člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Letno poroči1o o
poslovanju kluba mora prikazati resnično stanje v premoženju in poslovanju kluba ter mora biti
sestavljeno v skladu s pravili Računovodskega standarda za društva.
Če klub pri opravljanju svoje dcjavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.
33. Člen
Finančno poslovanje se odvija preko žiro računa. Blagajnik vodi finančno poslovanje kluba Po
predpisih o materialno finančnem poslovanju. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju LO in
NO.
34. Člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba.
Odredbo dajalec je predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.

  

 

Končna odločbe
35. Člen
Klub preneha:
▪ s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino prisotnih,
▪ po zakonu.
36. Člen
Ob prenehanju kluba preide premoženje na Kulturno turistični zavod Turjak
37. Člen
Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne 17.10.2000 in velja takoj.

   

 

Tajnik LKT                                                                Predsednik LKT
Božo Kovačič                                                            Štefan Gruden         
                                                                                                        
                
Kraj Turjak
Datum: 17.10.2000

 

© Lokostrelski klub Turjak.