LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

Datum: 4.3.2021

 

 

Zapisnik 7. seje izvršnega odbora LK Turjak –ZOOM izvedba

Prisotni: Jože Klun, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina, Aleš Vrančič,  Miran Pezo, Božo Kovačič, Blaž Koritnik

Odsoten: Tomaž Starin

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje IO LK Turjak
 2. Priprave na občni zbor
  1. Določitev načina izvedbe in roki, dnevni red…
  2. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020
  3. Finančni načrt za leto 2021
  4. Spremembe statuta
  5. Priznanja
 3. Razno

 

1.Pregled zapisnika 6. seje.

Zapisniki so bili vsem posredovani s popravljenimi pripombami. Poslano je bilo tudi evidenca članstva.

Zapisnik je soglasno sprejet.

 1. 2. Priprave na Občni zbor
 2. a) Izvedba občnega zbora

Predlog Jožeta in Blaža je, da občni zbor izvedemo korespondenčno, preko  elektronske pošte. Potek od 12.3 do 16.3.2021. Člani dobijo obvestilo 5 dni prej po mailu. Za pregled odgovorov in pripravo zapisnika se določi komisija (3 člani). Predlog: Klavdija, Blaž, Irena. Na posamezne točke morajo biti le možnosti odgovorov z dvema možnostim, za lažji pregled.

Predlog izvedbe korespondenčne seje preko elektronskega glasovanja je soglasno sprejet, pod omenjenimi pogoji. V prilogi zapisnika so elektronska sporočila. Komisija poročilo pripravi v roku 1 tedna (do 23.3.2021).

Priznanja, ki bi bila podeljena na občnem zboru, se pošlje po pošti.

 

 1. b) Poročilo nadzornega odbora za leto 2020 – bilo posredovano

Stane Ahac in Jože Oberstar sta se strinjala, da je poročilo pripravil Stane Škulj. Božo pove, da je inventura še vedno težava. Jože pove, da je za izvedbo potrebno izpolniti pogoje.

Poročilo nadzornega odbora za leto 2020 je soglasno sprejeto.

 1. c) Finančni načrt za leto 2021 – bilo posredovano

Jože pove, da poročilo pokriva glavne stvari, splošno. Če bomo vse zadeve iz plana izvedli (tekme), se bo izšel tudi finančni načrt. V kolikor se ne bo izšlo, bo tudi plan drugačen. Božo pove, da je članarina določena, vendar je 32 članov (od 58), ki bodo plačali le članarino za članstvo, ne za tekmovalce. Predlagan znesek je morda previsok, Jože pove, da je ta znesek preračunan s strani Zveze in z njegove strani.

Aleša zanimajo prostovoljni prispevki. Jože pove, da gre to iz PTL tekem in božične tekme, kjer se »startnine« obravnavajo kot prostovoljni prispevki.

Jože pove, da se za to leto ne predvideva nobenih večjih nabav, kaka manjša pa bi šla.

Krička Uroš je v evidenco članstva vpisan dvakrat zaradi enih težav pri vnosu. Zadevo je potrebno korigirati.

Finančni načrt se soglasno sprejme.

 

 1. d) Sprememba statuta

Člen 12 ostane nespremenjena.

Člen 18 – a: predlog se sprejme z izločitvijo ZOOM,

Člen 21: se ovrže beseda ZOOM

Člen 15: dodamo na koncu: glasujejo lahko samo polnoletni člani

Člen 36: Se spremeni v: Športna zveza Velike Lašče

Za Členom 34 se naziv spremeni: Končna določba

Spremeni se naziv TRR

Člena 11 in 12: Mirana zanimajo dolžnosti in obveznosti članov, saj se aktivno pri delu v glavnem vključujejo vedno isti člani. Blaž pove, da sankcioniranje ali nagrajevanje ni za v Statut.

Ostale predlagane spremembe se po predlogu sprejmejo, skupaj z dodatno zapisanimi predlogi se sprejmejo in bodo oddani v sprejem na Občnem zboru.

 

 1. e) Priznanja

Predlogi za priznanje za delavnost: Aleš Vrančič, Franci Fink, Matej Grad.

Priznanja za uvrščenost tradicionalnih lokov.

Višina članarine

Jože predlaga, da se članarina potrdi na OZ, kar pomeni, da se z vabilom na občni zbor ne pošilja še položnica. Naknadno se nato pošiljajo položnice in nove izkaznice, priznanja.

Božo pove, da za bi za netekmovalce lahko uporabili stare plastificirane izkaznice, ki jih pripravimo v klubu. Predlog soglasno sprejet.

 1. 3. Razno

- Organizacija in izpeljava tekme po novih pogojev. Do 25. marca moramo vedeti pogoje, da vemo ali tekmo lahko sploh izpeljemo. Predlagano je tudi priprava protestnega pisma. Jože vzpostavi kontakt z zvezo in se o izpeljavi pozanima in v primeru odpovedi poskusi pridobiti drug termin.

- Pregled živali še ni bil izveden. Aleš predlaga zbor več ljudi na Gradežu, ter izpeljemo inventuro- skliče se akcija v enem ali dveh delih.. Jože pove, da je potrebno izvesti tudi popis orodja, ne le opreme. Božo predlaga poziv k vračilu orodja in opreme, ki jo imajo člani pri sebi doma in je klubska last – dodamo k vabilom na Občni zbor.

- Miran je na kontejner namestil ključavnico. Ključ od Gradeža ima nekaj oseb, katerih seznam je shranjen.

- Skupščina športne zveze Velike Lašče bo 10.3.

- Jože se je z Oberstarjem pogovarjal glede popravil mostičkov na 3D progi.

- Mirana zanima ali je Zveza izročala kake pokale. Jože pove, da na klub ni bilo nič prejeto ali sporočeno.

Seja zaključena ob 20.50 uri.

Zapisnikar: Klavdija Možina                                                         Predsednik LK Turjak

                                                                                                            Jože Klun

© Lokostrelski klub Turjak.