LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK

Turjak 17

1311 TURJAK

 

 

Datum: 11.02.2021

 

 

Zapisnik 6. seje izvršnega odbora LK Turjak –ZOOM izvedba

Prisotni: Jože Klun, Bogdan Možina, Franci Fink, Klavdija Možina, Aleš Vrančič,  Miran Pezo, Božo Kovačič, Blaž Koritnik

Opravičeni: Miran Pezo

Odsoten brez opravičila: Tomaž Starin

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje IO LK Turjak
 2. Priprave na občni zbor
  1. Določitev termina
  2. Določitev načina izvedbe
  3. Poročila o delu za leto 2020
  4. Plan dela za leto 2021
  5. Finančno poročilo za leto 2020
  6. Finančni plan za leto 2021
  7. Višina članarine
  8. Spremembe statuta
  9. Priznanja
 3. Razno
 1. 1. Pregledali smo sklepe prejšnje seje in njihovo izvedbo:

Pri bajerju se je nekaj uredilo. Reportaže na naši 3D progi ni bila izvedena zaradi razmer.

Akcija na Gradežu je bila izvedena, ob sprostitvi razmer bo potrebno z deli nadaljevati.

Objavljeni so bili 4 občinski razpisi, predvsem glede najema dvorane. Vendar ni prišlo do aktivnosti.

Nabava je bila realizirana (podloge, polnila, loki, puščice,; majice nismo realizirati)

Popravilo 3D živali ni bilo izvedeno.

Izobraževanje  -kandidatov ni bilo, Grad in Suhadolnik se za izobraževanje nista odločila.

Na pobudo g. Merele naj bi reprezentanca uporabljala našo progo – neizvedeno.

Piknika nismo realizirali.

Pripomb na zapisnik ni. Zapisnik je soglasno potrjen.

 1. 2. Priprave na občni zbor
 2. a) Termin petek 12.3.2021 on 19.00 uri
 1. b) Način izvedbe bo v živo, če bo le sproščeno z ukrepi. V nasprotnem primeru prestavimo datum izvedbe. (v vabilu je položnica in članarina)
 1. c) Poročilo o delu za leto 2020 (je priloga tega zapisnika)

Popravi se Tomaž Starin v celoti.

Točka 1: se doda nov stavek: Na sejah se je vodil zapisnik.

Točka 2: Zadnji stavek se črta.

Točka 10: v zadnjem stavku se doda… »ki je dosegel državni in evropski rekord«.

Poročilo se s predlaganimi popravki sklepčno potrdi.

 1. d) Program dela za 2021 (je priloga tega zapisnika)

Točka 4 – naj bi bilo 12.6.2021.

Na program ni pripomb. Program je sklepčno potrjen.

 1. e) Finančno poročilo za leto 2020 (je priloga tega zapisnika)

Na poročilo ni pripomb. Poročilo se soglasno potrdi.

 1. f) Finančni plan za leto 2021

Se pripravi naknadno, ker je bila dokumentacija pri računovodkinji. Blaž in Jože pripravita plan do naslednjega sestanka IO, ki bo pred OZ.

 1. g) Višina članarina ostane enaka: 15 EUR in 40 EUR. Položnice se pošlje skupaj z vabilom na občni zbor. Evidenca članstva je dosegljiva (Jože jo posreduje s kontakti v namene sklicevanja delovnih akcij).

 Sklepčno sprejeto.

 1. h) Spremembe statuta

Jože predlaga spremembe pri načinu izvedbe. Do naslednje seje pregledamo statut in pripravimo spremembe.

 1. i) Priznanja

Jože poroča, da smo nekatera priznanja že delili. Na OZ bi delili priznanja za športne dosežke in za delo oz. za zasluge. Kandidate izberemo na podlagi končnih rezultatov pokalnih tekmovanj. Seznam kandidatov pripravimo do naslednje seje. Dosedanji predlogi:

Aleš – za organizacije AH tekme

 1. 3. Razno

- V oktobru 2020 je bila skupščina Lokostrelske zveze. Veliko debate je bilo okoli članarine. Zaključek je bil, da je fiksni del članarine 400 EUR in vsak klub doda 10 EUR za člana – tekmovalca. Za naš klub znese 730 EUR.

Zveza sofinancira tekmo v višini 100EUR, če je tekma manjša od 100 tekmovalcev.

Startnine ostanejo 10 -15 EUR, tudi ostale ostanejo enako. Prehrana ni zajeta v štartnino, izvajalec mora biti pristojen za izvajanje te dejavnosti.

Kartice pripadajo registriranim tekmovalcem

- Dvorana; letos je nismo koristili. V tem času najbrž niti ni smiselno, da jo koristimo, tudi če se sprostijo ukrepi (to sezono).

- Sodelovali smo 2 (zoom) pri pripravi koledarja prireditev občine Velike Lašče, kjer so nas povabili k sodelovanju.

- Potrebno bo pripraviti vadbišče pri bajerju za prihajajoče treninge. Tudi mostička sta nevarna in potrebna popravila.

- Od Lokostrelske Zveze smo dobili plaketo za 20 letno delovanje kluba.

- 10. aprila 2021 imamo prvo 3D tekmo. Določiti je potrebno vodjo proge, lokacijo proge. Aleš pove, da imata z Miranom že v planu pregled in pripravo spiska tarč, ki so na Gradežu. Tudi z vidika logistike je lokacija ob gradu bolj smiselna in primerna. Vabilo naj bi šlo ven približno 2 tedna prej. Vodja tekme bi bil Franci Fink. Božo predlaga možnosti za izvedbo tekme v izvedbi do 10 tekmovalcev in ponudi rešitev v pomoč tudi Zvezi. Blaž opozori na pretekle izkušnje z zvezo.

- Aleš opozori, da je bila opozorilna tabla na Turjaku poškodovana. Jože pove, da so še take table ali na Gradežu, ali v pisarni na Turjaku. Občina se je od tega distancirala in mora stvar reševati sami najemniki.

- Božo predlaga dopis Občini in Gozdnemu gospodarstvu Les, za soglasje za nadstrešnico pri bajerju in dostop do naše lokacije na Gradežu. Uredita Jože in Božo.

- Aleš pove da je Klub Žalec prenehal delovati, nov klub pa imajo Izgorškovi.

Seja zaključena ob 20.20 uri.

Zapisnikar: Klavdija Možina                                                 Lokostrelski klub Turjak:

                                                                                         Jože Klun, predsednik

© Lokostrelski klub Turjak.