LOKOSTRELSKI KLUB TURJAK
Turjak 17
1310 Turjak
 
 
Turjak 20.11.2019
 
 
Zapisnik
 
seje IO LK Turjak, ki je bila  dne 18.11.2019 v Domu krajanov Turjak, z začetkom ob 17.30 uri.
 
Prisotni:
Kovačič Božo, Klun Jože, Fink Franci, Vrančič Aleš, Edo Goršič, Možina Klavdija, Dolšak Irena
Opravičili:
Ana Pajntar, Bogdan Možina, Stane Ahac
 
Dnevni red:
 
  1. Članstvo v športni zvezi Velike Lašče
  2. Poročilo o tekmi 12.10.
  3. Božična tekma
  4. Razno
 
AD 1:
Jože Klun je podal potek dogodkov o vključitvi v ŠZVL in sicer :
Prvi sestanek v zvezi z ustanovitvijo ŠZ Velike Lašče je potekal junija pri podžupanu občine Velike Lašče. Prisotni podžupan, g. Cevc in predstavniki klubov. Podžupan predstavi osnovno idejo, zakaj ustanoviti ŠZ, g. Cevc predstavi delovanje zveze in izkušnje iz bližnje okolice – Grosuplje, Ig, Dobrepolje.
Naslednji sestanek je bil organiziran samo s predstavniki društev oz. klubov in sicer konec avgusta v Velikih Laščah. Potrebno je predlagati 2 člana, ki bosta sodelovala v ŠZ oz. v organih.
30.09.2019 ima sestanek IO LK Turjak, sprejme sklep o nameri o vključitvi kluba v ŠZ in predlaga 2 člana, ki zastopata klub v ŠZ– Jože in Irena.
  1. 28. oktobra je potekal sestanek na občini Velike Lašče – sklicatelj župan Malovrh. Prisotni še predstavniki klubov oz. društev, g. Cevc in g. Sodržnik (oba funkcionarja Olimpijskega komiteja – Zveze športnih zvez). Župan izrazi interes za ustanovitev zveze, izogniti se hoče pogovorom s posameznimi klubi oz. društvi, hoče imeti le enega sogovornika in to je zveza. Sklep je bil, da se aktivnosti nadaljujejo in g. Cevc pripravi gradiva. Na vprašanje, kako je obravnavan klub, ki se ne včlani v zvezo, dobim odgovor, da enako kot ostali, s tem, da so taki klubi običajno slabše točkovani in posledično prikrajšani pri sredstvih.
  2. 05. novembra g. Cevc pošlje pošto, po kateri je potrebno predlagati kandidate do 15.11.2019. Ustanovna skupščina je predvidena za december 2019. Kasneje v telefonskem razgovoru pojasni, da naš sklep IO ne zadošča, ker upravna enota zahteva sklep občnega zbora. Zaradi pomanjkanja časa je bil izveden korespondenčni občni zbor. Na elektronske naslove članov LK Turjak (36)je bilo poslano sporočilo z vprašanjem: Ali se strinjate, da se LK Turjak včlani v Športno zvezo Velike Lašče? Do roka – 15.11.2019, je na elektronski naslov LK Turjak prispelo 27 odgovorov, vsi pozitivni.
Postopek izvedbe korespondenčnega občnega zbora je bil mogoče prehiter in mimo nekaterih ustaljenih postopkov, a vse to le zaradi časovne stiske, je pa to povzročilo nekatere burne reakcije.
Po podanih pojasnilih sledi posvet prisotnih, Božo je mnenja , da se rezultat upošteva in da pristopimo k članstvu.
Sledi  glasovanje, kjer vsi prisotni potrdijo rezultate korespondenčnega občnega zbora in s tem včlanitev LK Turjak v Športno zvezo Velike Lašče
AD 2:
 
Vodja oktobrske tekme poroča, da pripomb s strani sodnikov niti s strani tekmovalcev ni bilo. Zaradi poznega termina je bila udeležba zelo skromna, mnenje je, da so takšni datumi s strani LZS neprimerni in v bodoče za takšne tekme ne bomo kandidirali
.
Priprava oz. postavitev proge je potekala uspešno, prav tako pospravljanje po tekmi. Odziv članov je bil dober, delo je bilo toliko lažje, ker je bilo veliko opravljenega že za junijsko tekmo. Pripomba je bila samo na tarčo št. 17, ki nima najbolj varne postavitve in jo je treba premakniti. Več kozolčkov na AH progi je potrebno popraviti, sledi dogovor o delovni akciji in pripravi materiala, ki ga je ponudil Franci Fink.
Finančno je bila tekma uspešna in sicer je presežek prihodkov nad odhodki 388 evrov.
AD 3:
Božično tekmo bi izvedli po običajnem postopku. Vodja tekme bo Edo, ki se bo dogovoril z ekipo. Po tekmi se živali na progi poberejo in shranijo v skladišču. Podrobnosti sledijo na sestanku štirinajst dni pred tekmo.
AD 4:
 
  • Edo poroča, da je potrebno nabaviti nova lica za trening v dvorani.
  • Pregledamo koledar tekem LZS za leto 2020 in se odločimo, da kandidiramo za organizacijo 3D tekme 11.4. ali 13.6.2020 ter AH tekme 18.4. ali 30.5.2020. Koledar se bo uskladil na decembrski skupščini LZS oz. na sestanku predsednikov klubov po skupščini.
  • Jože in Božo poročata o skupščini LZS, ki je bila v Ljubljani 14.11.2019: izvoljen je bil nov predsednik zveze . g. Ilar Marjan, imenovani so bili novi člani izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije – član zadnje je tudi naš član Blaž Koritnik. LZS letos ne organizira nobenega izobraževanja, ker se pripravlja sprememba zakonodaje s tega področja. Licence bodo podaljšane vsem vaditeljem, učiteljem in trenerjem.
  • Za pripravo na občni zbor predlagamo kandidacijsko komisijo v sestavi: Klavdija Možina, Bogdan Možina in Franci Fink.
Seja zaključena ob 18.50.
Zapisala:                                                                                                                       Podpredsednik LK Turjak:
Irena Dolšak                                                                                                                               Jože Klun
© Lokostrelski klub Turjak.