Na podlagi določil 18.člena Statuta Lokostrelskega kluba Turjak sprejetega na občnem zboru 17.10.2000, je občni zbor Lokostrelskega kluba Turjak dne 18.02.2012 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK

o disciplinskem postopku

 

I.Splošne določbe


1.člen

Ta pravilnik določa postopek pred disciplinsko komisijo Lokostrelskega kluba Turjak ( v nadaljevanju LKT), kakor tudi postopek za odločanje na drugi stopnji.

Predmet disciplinskega postopka kršitve, ki so kot take določene v Statutu ali drugih pravilih LKT.

Disciplinska komisija lahko izreče samo tiste ukrepe, ki so določeni v Statutu LKT.

 

Članu se lahko izreče le en ukrep.

 

2.člen

Na prvi stopnji vodi disciplinski postopek in izreka v zvezi s kršitvami senat disciplinske komisije, sestavljen iz predsednika in dveh članov.

Zoper odločitev disciplinske komisije je dopustna pritožba, o kateri odloča na drugi stopnji občni zbor.

3.člen

Stranki v disciplinskem postopku sta LKT, ki jo zastopa predsednik ali na podlagi pisnega pooblastila njen pooblaščenec in kršitelj.

4.člen

Kršitelj ima pravico, da se brani sam ali s pomočjo zagovornika.

 

 

II:Uvedba disciplinskega postopka

5.člen

 

Izvršni odbor LKT v imenu kluba poda zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper člana kluba. Sklep o uvedbi postopka sprejme z glasovanjem.

Če se zahteva za uvedbo disciplinskega postopka nanaša na člana IO, slednji pri glasovanju o zahtevi ne sme glasovati.

Disciplinski postopek začne teči z dnem, ko je kršitelju vročena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka.

6.člen

Zahteva za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:

   - ime in priimek kršitelja;

   - kratek in jedrnat opis dejanja, ki predstavlja kršitev;

     - določilo Statuta ali drugega akta , ki je bilo z opisanim dejanjem kršeno;

     - dokaze, ki naj se izvedejo.

 

III. Priprave na disciplinsko obravnavo

7.člen

Predsednik disciplinske komisije preveri, če je zahteva sestavljena skladno z določili 6.člena tega pravilnika. Zahtevo , ki nima vseh podatkov, določenih v 6.členu, vrne izvršnemu odboru, ki jo je dolžan dopolniti v roku osmih dni. Če IO v navedenem roku ztej zahtevi ne ugodi, predsednik disciplinske komisije s sklepom zahtevo zavrže. O morebitni pritožbi na slep o zavrnitvi predsednika odloča disciplinska komisija.

Po sprejetju zahteve za uvedbo disciplinskega postopka preedsednik disciplinske komisije s sklepom določi sestavo tričlanskega senata.

V senat ne sme določiti člana komisije , ki je skršiteljem v sorodstvu ali svaštvu, če je oškodovanec, če je predlagan za pričo ali je bil pobudnik za uvedbo disciplinskega postopka.

8.člen

Predsednik senata določi dan, uro in kraj disciplinske obravnave.

 

IV. Vabila

 

9.čen

 

Na disciplinsko obravnavo se povabi predlagatelja, kršitelja in njegovega zagovornika, predlagane priče in izvedenca.

Kršitelju mora biti skupaj z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka poslano tako, ima najmanj osem dni časa za pripravo svojega zagovora. Vabilo mu mora biti vročeno osebno,vsebovati mora poziv , da lahko predlaga izvedbo svojih dokazov, posebej pa mora biti v vabilu opozorjen, da se bo disciplinska obravnava opravila tudi v njegovi odsotnosti, če bo neupravičeno izostal.

 

 

 

 

V. Disciplinska obravnava

 

 

10.člen

Disciplinska obravnava je javna in poteka v slovenskem jeziku. Vodi je predsednik senata, ki je odgovoren za red in izvajanje disciplinskega postopka po določilih tega pravilnika.

Tistega, ki moti potek postopka predsednik senata opozori, v kolikor pa opozorila ne spoštuje ga lahko odstrani z disciplinske obravnave. Enako stori s kršiteljem, ta okoliščina pa mora biti zapisana v zapisnik o disciplinski obravnavi.

11.člen

O disciplinski obravnavi se vodi zapisnik, ki ga piše zapisnikar.

Zapisnik mora vsebovati vsa bistvena dogajanja na disciplinski obravnavi, njegov obseg in vsebino pa določa predsednik senata.

Po zaključeni disciplinski obravnavi zapisnik podpišejo predlagatelj, kršitelj in njegov zagovornik, predsednik senata in zapisnikar.

Utemeljene pripombe na vsebini zapisnika se vanj vnesejo s soglasjem predsednika senata.

12.člen

Senat je dolžan po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva in okoliščine , pomembne za odločitev, tako tistih, ki kršitelja obremenjujejo, kakor tudi dejstev , ki so mu v korist.

13.člen

V uvodu v disciplinsko obravnavo predsednik senata naznani predmet obravnave in preveri prisotnost vabljenih ter vabila. Pričam in izvedencem naloži, da do njihovega zaslišanja počakajo izven prostora, kjer poteka razprava.

Nato pozove predlagatelja, da prečita zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka, nato pa pozove kršitelja, da poda svoj zagovor.

14.člen

Pri zagovoru kršitelja se izvede dokazni postopek, v katerem se zaslišijo predlagane priče, izvedenec in opravijo vpogled ali preberejo listine ali pregledajo materialni dokazi.

15.člen

Če po izvedenem dokaznem postopku senat ugotovi, da je potrebno izvesti še druge dokaze, disciplinsko obravnavo preloži na določen ali nedoločen čas.

Tako preložena disciplinska obravnava se nadaljuje z dokaznim postopkom pred senatom, ki mora imeti enako sestavo kot pred preložitvijo. V primeru, da ista sestava senata ni zagotovljena, se disciplinska obravnava začne znova.

16.člen

Ko je dokazni postopek zaključen predsednik senata pozove predlagatelja, nato kršitelja in njegovega zagovornika k zaključni besedi.

Po njihovih izvajanjih razglasi, da je disciplinska obravnava zaključena in obvesti prisotne, da se senat umika na posvetovanje.

 

VI.Posvetovanje in odločanje

 

17.člen

 

 

Na posvetovanju senat oceni navedbe v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka, zagovor kršitelja in na disciplinski obravnavi izvedene dokaze ter se na podlagi navedenega odloči o tem ali je kršitelj storil očitano kršitev in ali je zanjo odgovoren ter izbere temu primeren ukrep. Pri izbiri ukrepa upošteva ugotovljene olajševalne in oteževalne okoliščine.

Odločitev disciplinske komisije se sme nanašati samo na člana, zoper katerega je bila vložena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in samo za kršitev, ki je predmet zahteve.

Disciplinska komisija ni vezana na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka glede pravne presoje kršitve.

18.člen

Senat sprejme odločitve, navedene v 17.členu z večino glasov članov senata.

Predsednik senata po razglasitvi odločitve pozove stranki v postopku, da se izjasnita o eventuelni pritožbi oziroma, da takšno svojo izjavo podata najpozneje v roku osmih dni po razglasitvi.

19.člen

 

 

Disciplinska komisija oziroma senat o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka odloči z odločbo tako, da jo zavrne ali kršitelja oprosti ali pa spozna za odgovornega.

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zavrne takrat:

-          če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka v času obravnave umaknjena;

-          če disciplinski pregon zaradi zastaranja ni več dopusten.

Odločbo, s katero oprosti kršitelja iz zahteve za uvedbo disciplinskega postopka senat izreče:

-          če dejanje, zaradi katerega je preganjan kršitelj, ni določeno kot kršitev v Statutu ali

drugih aktih kluba;

-          če so podane okoliščine, ki izključujejo kršiteljevo odgovornost;

-          če ni dokazano, da je storil očitano kršitev.

V odločbi s katero spozna kršitelja za odgovornega senat določi:

 -         katerega dejanja je bil spoznan za odgovornega in navede dejstva in okoliščine, ki so    

           znaki kršitve;

-          označbo kršitve in katera določila statuta in drugih aktov je uporabil;

-          vrsto ukrepa, ki se izreče kršitelju;

-          izrek o morebitni pogojni odložitvi izvršitve disciplinskega ukrepa. Odložitev ne more biti daljša od dveh let.     


20.člen

Disciplinska komisija o zadevi odloči z odločbo.

Pisni odpravek odločbe obsega:

-          uvod;

-          izrek;

-          obrazložitev;

-          pouk o pritožbi.

Uvod obsega: naziv disciplinske komisije, poimensko sestavo senata, ime in priimek zapisnikarja, ime in priimek kršitelja z navedbo rojstnih podatkov in kraja bivališča, navedbo zahteve zahteve za uvedbo disciplinskega postopka ter datum disciplinske obravnave.

Izrek obseg opis dejanja ali opustitve ter navedbo disciplinske kršitve, za katero je kršitelj spoznan za odgovornega ali je bil oproščen oziroma je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka zavrnjena.

Obrazložitev obsega razloge , zaradi katerih je disciplinska komisija sprejela svojo odločitev.

Pouk o pritožbi vsebuje rok, v katerem je dopustno vložiti pritožbo ter ime in naslov organa

kamor je pritožbo potrebno nasloviti.

Odločbo podpišeta predsednik senata in zapisnikar.

V primeru, da se upravičenca do pritožbe odpovesta pritožbi, disciplinska odločba vsebuje samo uvod in izrek.

 

21.člen

 

Odločba mora biti izdelana v petnajstih dneh od njene razglasitve. Kršitelju se odločba vroči s priporočeno pošiljko. Predlagatelju pa neposredno.

 

VII.Pritožbeni postopek

 

22.člen

Zoper odločbo disciplinske komisije se lahko pritožita stranki disciplinskega postopka.

Pritožbo lahko vložita v petnajstih dneh od dneva vročitve izpodbijane odločbe.

Pritožbo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov disciplinske komisije LKT.

O pritožbi odloča občni zbor.

23.člen

Pritožba mora vsebovati:

-          ime in priimek, rojstne podatke in stalno prebivališče pritožnika-kršitelja;

-          oznako odločbe, zoper katero se pritožuje;

-          obrazložene razloge izpodbijanja in

-          predlog, da se izpodbijana odločba razveljavi ali spremeni ter

-          podpis pritožnika.

24.člen

Predsednik disciplinske komisije nepravočasno pritožbo zavrže s sklepom, zoper katerega je dopustna pritožba na disciplinsko komisijo.

Pravočasno pritožbo predsednik disciplinske komisije skupaj s disciplinskim spisom v roku treh dni odstopi občnemu zboru. Izmed članov disciplinske komisije , ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnji, določi poročevalca , ki bo poročal o zadevi na občnem zboru.

Občno zbor mora o pritožbi odločiti v 60 dneh po vložitvi pritožbe.

25.člen

Na občnem zboru član disciplinske komisije , ki ga je kot poročevalca v pritožbenem postopku določil predsednik disciplinske komisije, predstavi izpodbijano odločitev disciplinske komisije in razloge , ki jih zoper odločbo navedel pritožnik.

Delovni predsednik občnega zbora je dolžan poskrbeti zato, da se obravnava in odloča o pritožbi le znotraj pritožbenih razlogov.

Kršitelj in predlagatelj lahko dodatno pojasnita svoja stališča.

26.člen

 

Občni zbor o svoji odločitvi praviloma glasuje tajno, če ne sklene drugače.

Člani disciplinske komisije , ki so odločali v disciplinskem postopku na prvi stopnji, pri odločanju o pritožbi ne smejo glasovati.

27.člen

 

Občni zbor o zadevi odloči z odločbo tako, da:

-          pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi prvostopenjsko odločbo;

-          pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo spremeni v delu, ki se nanaša na odgovornost kršitelja in izrečeni ukrep;

-          pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo razveljavi ter zadevo vrne v ponovno obravnavanje in odločanje prvostopnemu organu.

28.člen

Občni zbor pritožbo zavrne in potrdi prvostopenjsko odločb, če ugotovi, da je dejansko stanje pravilno ugotovljeno, da dejanje predstavlja kršitev in da je izrečeni ukrep primeren.

Občni zbor pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo spremeni, če ugotovi, da je prvostopenjski organ pravilno ugotovil dejansko stanje, da pa je ob pravilni uporabi predpisov potrebno izreči drugačen ukrep.

Občni zbor pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo razveljavi ter zadevo vrne prvostopnemu organu v ponovno obravnavanje in odločanje, če ugotovi, da so bile kršene določbe pravilnika o disciplinskem postopku ali je bilo zmotno oziroma nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.

29.člen

 

Če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka po izdaji prvostopne odločbe umaknjena, občni zbor razveljavi prvostopenjsko odločbo in zahtevo zavrne.

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zavrne tudi takrat, če ugotovi, da je pregon zastaral.

Če je podana pritožba samo v korist kršitelja , se izpodbijana odločba ne sme spremeniti v v njegovo škodo. To velja tudi za disciplinsko komisijo , ki po razveljavitvi ponovno odloča o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka.

30.člen

Za izdelavo pisnega odpravka odločbe občnega zbora smiselno veljajo določila 2. do 6. odstavka 20.člena tega pravilnika.

Zoper odločbo občnega zbora ni pritožbe.

VIII. Odpustitev ali omilitev izvajanja izrečenega ukrepa

31.člen

Kršitelj, ki mu je bil pravnomočno izrečen disciplinski ukrep, sme prositi občni zbor LK Turjak za odpustitev ali omilitev kazni.

Takšna prošnja se naslovi na izvršni odbor LKT, ki o prošnji izreče svoje mnenje in jo s tem mnenjem posreduje v odločitev občnemu zboru.

 

IX.Prehodne in končne določbe

 

32.člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na občnem zboru.


                                                                             Podpis delovnega predsednika občnega zbora


 

                                                                                               Bogdan Možina l.r.

  

© Lokostrelski klub Turjak.